Background

พวงกุญแจ AUCKY

50

คะแนน

16 เม.ย. 22 - 30 มิ.ย. 22

พวงกุญแจ AUCKY

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

พวงกุญแจ AUCKY

เงื่อนไขการแลกของรางวัล

1. การแลกคะแนนสะสม AUCT Reward หรือรับสิทธิประโยชน์แลกของ

1.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก AUCT Prestige ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น

1.2 กำหนดเวลาแลกของรางวัลจากคะแนนสะสม AUCT Reward ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์การใช้ คะแนนดังกล่าวนั้น

1.3 เมื่อมีการแลกของรางวัล ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที

1.4 คะแนนสะสม AUCT Reward จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก

1.5 จำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

1.6 สมาชิก AUCT Prestige สามารถใช้คะแนน AUCT Reward แลกของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ กำหนดหรือจนกว่าของจหมด (ของมีจำนวนจำกัด)

2. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม AUCT Reward แลกของรางวัลผ่านทางระบบสมาชิก AUCT Prestige ในแอพพลิเคชั่น Line ช่องทาง AUCT@Official เท่านั้น

3. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ สมาชิกสามารถติดต่อ Contact Center 02 033 6555  ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนั้น การแก้ไขคะแนนสะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

4. หลังจากสมาชิก AUCT Prestige ได้ใช้คะแนนแลกของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแลกของรางวัลนั้นได้

5. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าภายใน 45 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับการแลกคะแนนจากระบบที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ระบุ ไว้เท่านั้น

6. กรณีของรางวัลที่มีใบรับประกันคุณภาพ การรับประกันคุณภาพของรางวัล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการรับประกันคุณภาพนั้นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของรางวัล

7. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขและ การรับรางวัลของบริษัทฯ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

แลกของรางวัล คลิก https://liff.line.me/1656101645-p8YXk4Mm

Icon